Договір про надання послуг з використання програмного забезпечення «Plerdy»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця документ являє собою оферту укласти Договір на надання послуг (далі - "Договір") в Відповідно до викладених у цій оферті умовами.

1.2. Даний договір є публічним.

1.3. В разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, особа, що виражає свою згоду з даним Договором, стає Замовником.

1.4. Даний договір укладений відповідно до українського права, яке є придатним до всіх його положень, і при укладанні, виконанні та розірванні, тлумаченні даного Договору, сторони керуються законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець передає Замовнику в користування програмне забезпечення "Plerdy" з метою аналізу сайту, на умовах, передбачених цим Договором (далі - "Послуга"), а Замовник зобов'язується оплатити Послугу.

2.2. При укладенні цього Договору Замовник проходить обов'язкову онлайн реєстрацію на сайті https://plerdy.com/ шляхом створення облікового запису користувача, заповнивши форму-заявку. Обліковий запис Замовника містить загальну інформацію про встановлення і використанні системи, інформацію про проєкт Замовника і їх налаштуваннях, історію руху коштів на особистому рахунку Замовника.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договору, визначається відповідно до обраного Замовником тарифного плану і вказана на сайті https://plerdy.com.

3.2. Замовник може оплатити Послугу одним зі способів, зазначених на офіційному сайті https://plerdy.com/.

3.3. За письмовим запитом "Замовника" "Виконавцем" можуть бути повернуті невикористані кошти, які розраховуються пропорційно кількості відпрацьованих днів. Повернення здійснюється не пізніше, ніж через 20 (двадцять) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від "Замовника".

3.4. "Виконавець" не використовує сервіс рекурентних платежів.

4. Укладення договору

4.1. Замовник проводить укладення Договору шляхом підтвердження “Умов використання” під-час реєстрацій облікового запису.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надати послуги та створити необхідні умови, спрямовані на досягнення результату з надання послуг, визначених умовами цього Договору.

5.1.2. Після отримання оплати від Замовника активувати обліковий запис Замовника не пізніше, ніж через один день, на сайті https://plerdy.com/, а також надавати супровідні послуги з абонентського обслуговування.

5.1.3. Дотримуватися режиму комерційної таємниці й не розголошувати конфіденційну інформацію, яка може стати йому відомою в процесі надання послуг за цим Договором.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати вартість послуг в односторонньому порядку, зазначені на сайті https://plerdy.com/, письмово попередивши замовника не менше, ніж за десять днів до планованої дати зміни.

5.2.2. Припинити надання послуг за цим Договором у випадках, якщо:

5.2.2.1. Замовник використовує сервіс https://plerdy.com/, в цілях, не передбачених цим Договором та/або з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.2.3. Виконавець також користується іншими правами, які випливають з положень цієї Угоди або прямо передбачені чинним законодавством України.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. Підтримувати позитивний баланс на особистому рахунку Замовника на сайті https://plerdy.com/

5.3.2. За запитом Виконавця надати всі вхідні дані, а також іншу інформацію, яка необхідна для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором. Такі вихідні дані та інформація повинні бути актуальними, правдивими, повними й не повинні суперечити одна одній.

5.3.3. Чи не використовувати програмне забезпечення "Plerdy" неналежним чином, з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.3.4. Не розголошувати відомості про методи та способи надання послуг з цього Договору, які стали йому відомі в процесі надання Виконавцем послуг за цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Відмовитися від послуг за цим Договором, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше передостаннього числа поточного місяця, при цьому не витрачений залишок на особистому рахунку Замовника може бути повернутий за письмовим запитом замовника.

5.4.2. Замовник також користується іншими правами, які випливають з положення цього Договору або прямо передбачені чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, технічні особливості й обладнання Замовника.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього Договору, у випадках, якщо:

6.2.1. На особистому рахунку Замовника на сайті https://plerdy.com/ від'ємний баланс.

6.2.2. Замовник порушує свої зобов'язання за цим Договором.

6.3. У разі, якщо надані "Замовником" дані та/або матеріали для виконання умов за цим Договором, стали основою для пред'явлення "Виконавцю" претензій, позовів та/або приписів з приводу оплати штрафних санкцій з боку державних органів та / або третіх осіб, "Замовник" зобов'язується негайно, на вимогу "Виконавця", надати йому всю запитувану інформацію, яка стосується розміщення та змісту таких даних та/або матеріалів, сприяти "Виконавцю" у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати документально підтверджені збитки (включаючи судові витрати, витрати на сплату штрафів), завдані "Виконавцю" внаслідок пред'явлення йому таких претензій, позовів, приписів у зв'язку з порушенням прав третіх осіб та/або чинного законодавства України в результаті розміщення таких даних та/або матеріалів.

6.4. Замовник гарантує, що використовує послуги Виконавця по цього Договору виключно в цілях, зазначених у п. 2.1. справжньої угоди.

6.5. У випадках використання Замовником послуг, що надаються Виконавцем, в цілях інших, ніж передбачено у цьому Договорі, Замовник самостійно несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.6. Відповідальність за збір та обробку персональних даних, ведення баз персональних даних, які можуть бути отримані Сторонами за допомогою каналів зв'язку, за якими надаються послуги за цим Договором, несе виключно Замовник.

6.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження наданих йому доступів на сайті https://plerdy.com/

6.8. Претензії за цим Договором приймаються в письмовій формі на поштову адресу, вказану в Розділі 11 цього Договору, на електронну пошту: [email protected]. Термін розгляду претензії становить 5 (п'ять) робочих днів.

6.9. Всі суперечки й розбіжності, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості - суперечка підлягає вирішенню в установленому законодавством України порядку.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або НЕ повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо причиною такого невиконання є дія непереборної

сили, а саме: повені, землетруси, військових дій, а також актів державних органів влади і управління, шкідливих програм для ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), відключень електроенергії й інші події, наступ яких знаходиться поза розумним контролем Сторін, і в результаті настання яких виконання зобов'язань згідно з Договором стає неможливим.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором з причин, вказаних в п.

7.1. Договору, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів письмово сповістити іншу Сторону про настання зазначених вище обставин. Недотримання будь-якого з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на них в майбутньому.

7.3. Якщо дія непереборної сили унеможливить для Сторони виконання її обов'язків за цим Договором в протягом більш, ніж 1 (одного) місяця, то кожна зі Сторін буде має право розірвати Договір. У цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування будь-яких витрат і збитків.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вважається укладеним між сторонами з моменту надання «Замовником» згоди на його укладення, в порядку, передбаченому Розділом 4 цього Договору, і діє до моменту виконання «Виконавцем» і «Замовником» своїх обов'язків відповідно до умов Договору.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. З метою використання програмного забезпечення "Plerdy" при прийнятті цього Договору, Замовник погоджується надати Виконавцю правдиву і повну інформацію про себе з питань, пропонованих при реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо "Замовник" надає неправдиву інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Замовником інформація неповна або неправдива, Виконавець має право заблокувати, або видалити обліковий запис.

9.2. Виконавець жодним чином не перевіряє надану Замовником інформацію і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і правдивої такої інформації, що не розцінює надається Замовником інформацію в якості персональних даних, що підлягають спеціальному захисту згідно З законом України «Про захист персональних даних».

9.3. Виконавець збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання сервісів і надання послуг згідно з умовами цього Договору.

9.4. Замовник дає згоду на збір, зберігання й обробку наданих Замовником даних при реєстрації з урахуванням п. 9.3.

9.5. Виконавець зобов'язується забезпечити захист наданих даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до неї третіх осіб.

9.6. Виконавець надає дані про Замовника будь-якою третім особам, тільки у встановлених законодавством випадках.

10. Додаткові положення

10.1. Внесення змін до цього Договору, зміна порядку, обсягу й умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до цього Договору здійснюється Виконавцем шляхом розміщення зазначених змін на сайті https://plerdy.com/. Всі зміни, вносяться Виконавцем до цього Договору, набирають чинності й стають обов'язковими для виконання з моменту їх розміщення на сайті https://plerdy.com/.

10.2. Технічна підтримка по послугах, що надаються згідно з предметом цього Договору здійснюється в робочі дні з 9:00 до 19:00 через запит в обліковому записі Замовника, форму зворотного зв'язку.

11. Реквізити виконавця

Фізична особа – підприємець Чорний Андрій Борисович
IBAN: UA433052990000026001041013809
РНОКПП: 3107107330
Є платником єдиного податку